تماس با ما


دبیرستان غیردولتی قلم

عالیشهر - فاز ۱ - خیابان پاسدار - دبیرستان غیردولتی قلم

شماره تماس

شماره تماس مدرسه: ۰۷۷۳۳۶۸۲۱۲۰
شماره تماس مدیر مدرسه:
سیدمحمد طاهرزاده
۰۹۱۹۳۵۷۳۵۷۶

پست الکترونیکی

info@ghalam-me.ir
taherzadeh.110@gmail.com