کلاس هفتم

معارف اسلامی

زبان انگلیسی

مطالعات اجتماعی

ریاضیات

علوم تجربی

تفکر و سبک زندگی

زبان عربی

ادبیات فارسی