کلاس هشتم

زبان عربی

ادبیات فارسی

علوم تجربی

تفکر و سبک زندگی

مطالعات اجتماعی

ریاضیات

معارف اسلامی

زبان انگلیسی