کلاس نهم

زبان عربی

آمادگی دفاعی

علوم تجربی

ادبیات فارسی

مطالعات اجتماعی

ریاضیات

معارف اسلامی

زبان انگلیسی